نسرین صمدی اردی

مربی گروه پرستاری

اطلاعات تماس پست الکترونیک: na.samadi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل